Окръжен съд - Сливен

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.

Правосъдието се осъществява в името на народа.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.

Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България - Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Окръжният съд като първа инстанция разглежда:

 • Наказателни дела в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако със закон е предвидено друго;
 • Граждански дела в състав от един съдия

Младши съдия може да участва в състав на първоинстанционния съд по наказателно дело, но не може да бъде единствен съдия или докладчик по него.

Окръжният съд като втора инстанция разглежда дела в състав от трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго. В тези случаи само един от членовете на състава на окръжния съд може да бъде младши съдия.

Съставът се председателства от най-старшия по длъжност или ранг съдия.

Окръжният съд се състои от съдии и младши съдии и се ръководи от председател.

По решение на общото събрание на съдиите при окръжния съд могат да се създават отделения, които се ръководят от председателя или от неговите заместници.

 

Окръжният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.

Младшите съдии и председателите на районните съдилища участват в общото събрание, но не участват в гласуването.

 

Общото събрание на окръжния съд:

 • Обсъжда в края на всеки три години разпределението на съдиите по отделения и го предлага на председателя на съда;
 • Анализира и обобщава практиката на окръжния съд и на районните съдилища в неговия съдебен район;
 • Разглежда периодично състоянието на престъпността и другите правонарушения и обобщава опита на окръжния съд и на районните съдилища в неговия съдебен район;
 • Дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
 • Приема решения в други предвидени от закона случаи.

Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на окръжния съд.

Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.

 

Председателят на окръжния съд:

 • Осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и го представлява;
 • В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;
 • Изготвя:
  • годишен доклад за дейността на окръжния съд и на районните съдилища в съдебния му район и до края на февруари го предоставя на председателя на апелативния съд от съответния съдебен район за включване в годишния доклад;
  • справки и статистически данни в електронна форма по образец, утвърден от министъра на правосъдието, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието;
 • Разпределя в края на всеки три години съдиите от окръжния съд по отделения;
 • Председателства съдебни състави от всички отделения;
 • Извършва лично или възлага на съдия от окръжния съд проверки на организацията на дейността на съдиите от районния съд, както и на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
 • Организира повишаването на квалификацията на съдите от окръжния съд;
 • Свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на годишния доклад, докладите от проверките и исканията за постановяване на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
 • Командирова съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд;
 • Организира подготовката на стажант-юристите и отговаря за нея;
 • Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
 • Свиква и ръководи общото събрание;
 • Организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на окръжния съд в интернет;
 • Публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на окръжния съд в интернет в срок до един месец от представянето му на председателя на апелативния съд.

Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ на служителите от администратцията на ОС-Сливен по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси